തേച്ചിട്ടു പോയ പെണ്ണിന്റെ പേര് വീട്ടിലെ തത്തയ്‌ക്ക്‌ ഇട്ട ഈ അഡാർ കഥ കണ്ടു നോക്കൂ|parrot malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *